خبر روایت ابوالفضل میری از بازی در "رقص روی شیشه" و فیلم جدید پوران درخشنده

خبر روایت ابوالفضل میری از بازی در "رقص روی شیشه" و فیلم جدید پوران درخشنده

۱۰۰ خبر روایت ابوالفضل میری از بازی در "رقص روی شیشه" و فیلم جدید پوران درخشنده

خبر <img src="http://static3.honaronline.ir/thumbnail/BRBbobRE2Coh/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoSqMKNvGloE3YKSLN4OG1Fg,,/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84+%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C.jpg"> <div>ابوالفضل میری از حضور در فیلم &#34;هیس پسرها فریاد نمی‌زنند&#34; ساخته پوران درخشنده و کلید خوردن این فیلم در تابستان آینده خبر داد.</div>

<img src="http://static3.honaronline.ir/thumbnail/BRBbobRE2Coh/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoSqMKNvGloE3YKSLN4OG1Fg,,/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84+%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C.jpg"> <div>ابوالفضل میری از حضور در فیلم &#34;هیس پسرها فریاد نمی‌زنند&#34; ساخته پوران درخشنده و کلید خوردن این فیلم در تابستان آینده خبر داد.</div> خبر

<img src="http://static3.honaronline.ir/thumbnail/BRBbobRE2Coh/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoSqMKNvGloE3YKSLN4OG1Fg,,/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84+%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C.jpg"> <div>ابوالفضل میری از حضور در فیلم &#34;هیس پسرها فریاد نمی‌زنند&#34; ساخته پوران درخشنده و کلید خوردن این فیلم در تابستان آینده خبر داد.</div> خبر ۱۰۰

<img src="http://static3.honaronline.ir/thumbnail/BRBbobRE2Coh/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoSqMKNvGloE3YKSLN4OG1Fg,,/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84+%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C.jpg"> <div>ابوالفضل میری از حضور در فیلم &#34;هیس پسرها فریاد نمی‌زنند&#34; ساخته پوران درخشنده و کلید خوردن این فیلم در تابستان آینده خبر داد.</div>100 خبر

خبر<img src="http://static3.honaronline.ir/thumbnail/BRBbobRE2Coh/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoSqMKNvGloE3YKSLN4OG1Fg,,/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84+%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C.jpg"> <div>ابوالفضل میری از حضور در فیلم &#34;هیس پسرها فریاد نمی‌زنند&#34; ساخته پوران درخشنده و کلید خوردن این فیلم در تابستان آینده خبر داد.</div>

<img src="http://static3.honaronline.ir/thumbnail/BRBbobRE2Coh/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoSqMKNvGloE3YKSLN4OG1Fg,,/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84+%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C.jpg"> <div>ابوالفضل میری از حضور در فیلم &#34;هیس پسرها فریاد نمی‌زنند&#34; ساخته پوران درخشنده و کلید خوردن این فیلم در تابستان آینده خبر داد.</div>خبر