خبر بررسی قرارداد بحث‌برانگیز پاتوسی با آبی‌ها؛/ برنامه‌نود؛با رحمتی از حواشی‌استقلال تا خداحافظی‌ملی

خبر بررسی قرارداد بحث‌برانگیز پاتوسی با آبی‌ها؛/ برنامه‌نود؛با رحمتی از حواشی‌استقلال تا خداحافظی‌ملی

۱۰۰ خبر بررسی قرارداد بحث‌برانگیز پاتوسی با آبی‌ها؛/ برنامه‌نود؛با رحمتی از حواشی‌استقلال تا خداحافظی‌ملی

خبر عادل فردوسی‌پور در برنامه این هفته به حواشی فوتبال ایران پرداخت و گفت‌وگویی با دروازه‌بان استقلال داشت.

عادل فردوسی‌پور در برنامه این هفته به حواشی فوتبال ایران پرداخت و گفت‌وگویی با دروازه‌بان استقلال داشت. خبر

عادل فردوسی‌پور در برنامه این هفته به حواشی فوتبال ایران پرداخت و گفت‌وگویی با دروازه‌بان استقلال داشت. خبر ۱۰۰

عادل فردوسی‌پور در برنامه این هفته به حواشی فوتبال ایران پرداخت و گفت‌وگویی با دروازه‌بان استقلال داشت.100 خبر

خبرعادل فردوسی‌پور در برنامه این هفته به حواشی فوتبال ایران پرداخت و گفت‌وگویی با دروازه‌بان استقلال داشت.

عادل فردوسی‌پور در برنامه این هفته به حواشی فوتبال ایران پرداخت و گفت‌وگویی با دروازه‌بان استقلال داشت.خبر