خبر یک دیدار عربی غافلگیرکننده

خبر یک دیدار عربی غافلگیرکننده

۱۰۰ خبر یک دیدار عربی غافلگیرکننده

خبر وزیر مشاور لبنان در امور آوارگان برای نخستین بار به دمشق رفته است و این در حالی است که اعضای دولت لبنان درباره نحوه بازگشت آوارگان سوری اختلاف نظر دارند.

وزیر مشاور لبنان در امور آوارگان برای نخستین بار به دمشق رفته است و این در حالی است که اعضای دولت لبنان درباره نحوه بازگشت آوارگان سوری اختلاف نظر دارند. خبر

وزیر مشاور لبنان در امور آوارگان برای نخستین بار به دمشق رفته است و این در حالی است که اعضای دولت لبنان درباره نحوه بازگشت آوارگان سوری اختلاف نظر دارند. خبر ۱۰۰

وزیر مشاور لبنان در امور آوارگان برای نخستین بار به دمشق رفته است و این در حالی است که اعضای دولت لبنان درباره نحوه بازگشت آوارگان سوری اختلاف نظر دارند.100 خبر

خبروزیر مشاور لبنان در امور آوارگان برای نخستین بار به دمشق رفته است و این در حالی است که اعضای دولت لبنان درباره نحوه بازگشت آوارگان سوری اختلاف نظر دارند.

وزیر مشاور لبنان در امور آوارگان برای نخستین بار به دمشق رفته است و این در حالی است که اعضای دولت لبنان درباره نحوه بازگشت آوارگان سوری اختلاف نظر دارند.خبر