خبر دلار در مسیر صعود قرار گرفت

خبر دلار در مسیر صعود قرار گرفت

۱۰۰ خبر دلار در مسیر صعود قرار گرفت

خبر ایسنا به نقل از بلومبرگ نوشت: با عقب نشینی بانک مرکزی اروپا از افزایش نرخ بهره، ارزش یورو در برابر دلار تضعیف شد.

ایسنا به نقل از بلومبرگ نوشت: با عقب نشینی بانک مرکزی اروپا از افزایش نرخ بهره، ارزش یورو در برابر دلار تضعیف شد. خبر

ایسنا به نقل از بلومبرگ نوشت: با عقب نشینی بانک مرکزی اروپا از افزایش نرخ بهره، ارزش یورو در برابر دلار تضعیف شد. خبر ۱۰۰

ایسنا به نقل از بلومبرگ نوشت: با عقب نشینی بانک مرکزی اروپا از افزایش نرخ بهره، ارزش یورو در برابر دلار تضعیف شد.100 خبر

خبرایسنا به نقل از بلومبرگ نوشت: با عقب نشینی بانک مرکزی اروپا از افزایش نرخ بهره، ارزش یورو در برابر دلار تضعیف شد.

ایسنا به نقل از بلومبرگ نوشت: با عقب نشینی بانک مرکزی اروپا از افزایش نرخ بهره، ارزش یورو در برابر دلار تضعیف شد.خبر