خبر برای اولین بار انجام شد؛ عمل موفق‌آمیز پیوند «پر»

خبر برای اولین بار انجام شد؛ عمل موفق‌آمیز پیوند «پر»

۱۰۰ خبر برای اولین بار انجام شد؛ عمل موفق‌آمیز پیوند «پر»

خبر ایرنا نوشت: مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت : برای نخستین بار در کشور عمل پیوند پر برای پرندگان آسیب دیده در این استان با موفقیت انجام شد.

ایرنا نوشت: مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت : برای نخستین بار در کشور عمل پیوند پر برای پرندگان آسیب دیده در این استان با موفقیت انجام شد. خبر

ایرنا نوشت: مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت : برای نخستین بار در کشور عمل پیوند پر برای پرندگان آسیب دیده در این استان با موفقیت انجام شد. خبر ۱۰۰

ایرنا نوشت: مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت : برای نخستین بار در کشور عمل پیوند پر برای پرندگان آسیب دیده در این استان با موفقیت انجام شد.100 خبر

خبرایرنا نوشت: مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت : برای نخستین بار در کشور عمل پیوند پر برای پرندگان آسیب دیده در این استان با موفقیت انجام شد.

ایرنا نوشت: مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت : برای نخستین بار در کشور عمل پیوند پر برای پرندگان آسیب دیده در این استان با موفقیت انجام شد.خبر