خبر فیلم | تصاویر هوایی از تصادف قطار با تریلی ۱۸ چرخ

خبر فیلم | تصاویر هوایی از تصادف قطار با تریلی ۱۸ چرخ

۱۰۰ خبر فیلم | تصاویر هوایی از تصادف قطار با تریلی ۱۸ چرخ

خبر تصاویر هوایی که در این ویدئو می بینید، مربوط به تصادف یک تریلی ۱۸ چرخ و یک قطار در نزدیکی شهر دالاس است. تاکنون تلفاتی از این سانحه گزارش نشده.

تصاویر هوایی که در این ویدئو می بینید، مربوط به تصادف یک تریلی ۱۸ چرخ و یک قطار در نزدیکی شهر دالاس است. تاکنون تلفاتی از این سانحه گزارش نشده. خبر

تصاویر هوایی که در این ویدئو می بینید، مربوط به تصادف یک تریلی ۱۸ چرخ و یک قطار در نزدیکی شهر دالاس است. تاکنون تلفاتی از این سانحه گزارش نشده. خبر ۱۰۰

تصاویر هوایی که در این ویدئو می بینید، مربوط به تصادف یک تریلی ۱۸ چرخ و یک قطار در نزدیکی شهر دالاس است. تاکنون تلفاتی از این سانحه گزارش نشده.100 خبر

خبرتصاویر هوایی که در این ویدئو می بینید، مربوط به تصادف یک تریلی ۱۸ چرخ و یک قطار در نزدیکی شهر دالاس است. تاکنون تلفاتی از این سانحه گزارش نشده.

تصاویر هوایی که در این ویدئو می بینید، مربوط به تصادف یک تریلی ۱۸ چرخ و یک قطار در نزدیکی شهر دالاس است. تاکنون تلفاتی از این سانحه گزارش نشده.خبر