خبر محکومیت بازیکن جوان فولام به خاطر فرار از سربازی

خبر محکومیت بازیکن جوان فولام به خاطر فرار از سربازی

۱۰۰ خبر محکومیت بازیکن جوان فولام به خاطر فرار از سربازی

خبر وزیر دفاع سنگاپور اعلام کرد که بن دیویس 18 ساله، هافبک فولام، نام خود را برای سربازی اعلام نکرده و این احتمال وجود دارد که به سه سال زندان و جریمه 10 هزار دلاری محکوم شود.

وزیر دفاع سنگاپور اعلام کرد که بن دیویس 18 ساله، هافبک فولام، نام خود را برای سربازی اعلام نکرده و این احتمال وجود دارد که به سه سال زندان و جریمه 10 هزار دلاری محکوم شود. خبر

وزیر دفاع سنگاپور اعلام کرد که بن دیویس 18 ساله، هافبک فولام، نام خود را برای سربازی اعلام نکرده و این احتمال وجود دارد که به سه سال زندان و جریمه 10 هزار دلاری محکوم شود. خبر ۱۰۰

وزیر دفاع سنگاپور اعلام کرد که بن دیویس 18 ساله، هافبک فولام، نام خود را برای سربازی اعلام نکرده و این احتمال وجود دارد که به سه سال زندان و جریمه 10 هزار دلاری محکوم شود.100 خبر

خبروزیر دفاع سنگاپور اعلام کرد که بن دیویس 18 ساله، هافبک فولام، نام خود را برای سربازی اعلام نکرده و این احتمال وجود دارد که به سه سال زندان و جریمه 10 هزار دلاری محکوم شود.

وزیر دفاع سنگاپور اعلام کرد که بن دیویس 18 ساله، هافبک فولام، نام خود را برای سربازی اعلام نکرده و این احتمال وجود دارد که به سه سال زندان و جریمه 10 هزار دلاری محکوم شود.خبر