خبر باز شدن طناب دار از گردن جوان 27 ساله

خبر باز شدن طناب دار از گردن جوان 27 ساله

۱۰۰ خبر باز شدن طناب دار از گردن جوان 27 ساله

خبر ایسنا نوشت: مرکز اطلاع‌رسانی پلیس البرز از نجات جان جوان 27 ساله ساوجبلاغ که با طناب دار قصد خودکشی داشت خبر داد.

ایسنا نوشت: مرکز اطلاع‌رسانی پلیس البرز از نجات جان جوان 27 ساله ساوجبلاغ که با طناب دار قصد خودکشی داشت خبر داد. خبر

ایسنا نوشت: مرکز اطلاع‌رسانی پلیس البرز از نجات جان جوان 27 ساله ساوجبلاغ که با طناب دار قصد خودکشی داشت خبر داد. خبر ۱۰۰

ایسنا نوشت: مرکز اطلاع‌رسانی پلیس البرز از نجات جان جوان 27 ساله ساوجبلاغ که با طناب دار قصد خودکشی داشت خبر داد.100 خبر

خبرایسنا نوشت: مرکز اطلاع‌رسانی پلیس البرز از نجات جان جوان 27 ساله ساوجبلاغ که با طناب دار قصد خودکشی داشت خبر داد.

ایسنا نوشت: مرکز اطلاع‌رسانی پلیس البرز از نجات جان جوان 27 ساله ساوجبلاغ که با طناب دار قصد خودکشی داشت خبر داد.خبر