خبر فیلم | مادربزرگ ۸۰ ساله‌ای که در سیستم بستن برای خودرو رقیب ندارد!

خبر فیلم | مادربزرگ ۸۰ ساله‌ای که در سیستم بستن برای خودرو رقیب ندارد!

۱۰۰ خبر فیلم | مادربزرگ ۸۰ ساله‌ای که در سیستم بستن برای خودرو رقیب ندارد!

خبر «شوش» مادربزرگ ۸۰ ساله کنیایی است که در شهر نایروبی به خاطر شغل متفاوتش معروف شده. او ضبط و باند ماشین جمع می‌کند و متخصص تعمیر ضبط های بلوتوثی خودرو است. او همه این کارها را به تنهایی انجام می دهد و در عیب یابی و تعمیر ضبط صوت ها، به فرزندانش اعتماد ندارد.

«شوش» مادربزرگ ۸۰ ساله کنیایی است که در شهر نایروبی به خاطر شغل متفاوتش معروف شده. او ضبط و باند ماشین جمع می‌کند و متخصص تعمیر ضبط های بلوتوثی خودرو است. او همه این کارها را به تنهایی انجام می دهد و در عیب یابی و تعمیر ضبط صوت ها، به فرزندانش اعتماد ندارد. خبر

«شوش» مادربزرگ ۸۰ ساله کنیایی است که در شهر نایروبی به خاطر شغل متفاوتش معروف شده. او ضبط و باند ماشین جمع می‌کند و متخصص تعمیر ضبط های بلوتوثی خودرو است. او همه این کارها را به تنهایی انجام می دهد و در عیب یابی و تعمیر ضبط صوت ها، به فرزندانش اعتماد ندارد. خبر ۱۰۰

«شوش» مادربزرگ ۸۰ ساله کنیایی است که در شهر نایروبی به خاطر شغل متفاوتش معروف شده. او ضبط و باند ماشین جمع می‌کند و متخصص تعمیر ضبط های بلوتوثی خودرو است. او همه این کارها را به تنهایی انجام می دهد و در عیب یابی و تعمیر ضبط صوت ها، به فرزندانش اعتماد ندارد.100 خبر

خبر«شوش» مادربزرگ ۸۰ ساله کنیایی است که در شهر نایروبی به خاطر شغل متفاوتش معروف شده. او ضبط و باند ماشین جمع می‌کند و متخصص تعمیر ضبط های بلوتوثی خودرو است. او همه این کارها را به تنهایی انجام می دهد و در عیب یابی و تعمیر ضبط صوت ها، به فرزندانش اعتماد ندارد.

«شوش» مادربزرگ ۸۰ ساله کنیایی است که در شهر نایروبی به خاطر شغل متفاوتش معروف شده. او ضبط و باند ماشین جمع می‌کند و متخصص تعمیر ضبط های بلوتوثی خودرو است. او همه این کارها را به تنهایی انجام می دهد و در عیب یابی و تعمیر ضبط صوت ها، به فرزندانش اعتماد ندارد.خبر