خبر با پایان دومین دوره؛ نتایج مسابقات قهرمانی پرورش اندام کارگران استان کرمان اعلام شد

خبر با پایان دومین دوره؛ نتایج مسابقات قهرمانی پرورش اندام کارگران استان کرمان اعلام شد

۱۰۰ خبر با پایان دومین دوره؛ نتایج مسابقات قهرمانی پرورش اندام کارگران استان کرمان اعلام شد

خبر دبیر انجمن بدنسازی هیات ورزش کارگری استان کرمان گفت: در این دوره از مسابقات تیم باشگاه پارک مادر کرمان اول و تیم المپیا بم دوم و تیم‌های موسسه علمی فرهنگی علی بن ابیطالب(ع) و دلیران (بافت) مشترکا سوم شدند.

دبیر انجمن بدنسازی هیات ورزش کارگری استان کرمان گفت: در این دوره از مسابقات تیم باشگاه پارک مادر کرمان اول و تیم المپیا بم دوم و تیم‌های موسسه علمی فرهنگی علی بن ابیطالب(ع) و دلیران (بافت) مشترکا سوم شدند. خبر

دبیر انجمن بدنسازی هیات ورزش کارگری استان کرمان گفت: در این دوره از مسابقات تیم باشگاه پارک مادر کرمان اول و تیم المپیا بم دوم و تیم‌های موسسه علمی فرهنگی علی بن ابیطالب(ع) و دلیران (بافت) مشترکا سوم شدند. خبر ۱۰۰

دبیر انجمن بدنسازی هیات ورزش کارگری استان کرمان گفت: در این دوره از مسابقات تیم باشگاه پارک مادر کرمان اول و تیم المپیا بم دوم و تیم‌های موسسه علمی فرهنگی علی بن ابیطالب(ع) و دلیران (بافت) مشترکا سوم شدند.100 خبر

خبردبیر انجمن بدنسازی هیات ورزش کارگری استان کرمان گفت: در این دوره از مسابقات تیم باشگاه پارک مادر کرمان اول و تیم المپیا بم دوم و تیم‌های موسسه علمی فرهنگی علی بن ابیطالب(ع) و دلیران (بافت) مشترکا سوم شدند.

دبیر انجمن بدنسازی هیات ورزش کارگری استان کرمان گفت: در این دوره از مسابقات تیم باشگاه پارک مادر کرمان اول و تیم المپیا بم دوم و تیم‌های موسسه علمی فرهنگی علی بن ابیطالب(ع) و دلیران (بافت) مشترکا سوم شدند.خبر