خبر نیاز ۲۵۰ میلیارد تومانی جهت تکمیل ۴ خطه خرم‌آباد-پلدختر

خبر نیاز ۲۵۰ میلیارد تومانی جهت تکمیل ۴ خطه خرم‌آباد-پلدختر

۱۰۰ خبر نیاز ۲۵۰ میلیارد تومانی جهت تکمیل ۴ خطه خرم‌آباد-پلدختر

خبر معاون راه و شهرسازی لرستان گفت: پروژه چهارخطه خرم‌آباد-پلدختر جزو پروژه‌های مهم و اولویت‌دار راه و شهرسازی استان است که مسئولین پیگیر اعتبار برای تکمیل آن هستند.

معاون راه و شهرسازی لرستان گفت: پروژه چهارخطه خرم‌آباد-پلدختر جزو پروژه‌های مهم و اولویت‌دار راه و شهرسازی استان است که مسئولین پیگیر اعتبار برای تکمیل آن هستند. خبر

معاون راه و شهرسازی لرستان گفت: پروژه چهارخطه خرم‌آباد-پلدختر جزو پروژه‌های مهم و اولویت‌دار راه و شهرسازی استان است که مسئولین پیگیر اعتبار برای تکمیل آن هستند. خبر ۱۰۰

معاون راه و شهرسازی لرستان گفت: پروژه چهارخطه خرم‌آباد-پلدختر جزو پروژه‌های مهم و اولویت‌دار راه و شهرسازی استان است که مسئولین پیگیر اعتبار برای تکمیل آن هستند.100 خبر

خبرمعاون راه و شهرسازی لرستان گفت: پروژه چهارخطه خرم‌آباد-پلدختر جزو پروژه‌های مهم و اولویت‌دار راه و شهرسازی استان است که مسئولین پیگیر اعتبار برای تکمیل آن هستند.

معاون راه و شهرسازی لرستان گفت: پروژه چهارخطه خرم‌آباد-پلدختر جزو پروژه‌های مهم و اولویت‌دار راه و شهرسازی استان است که مسئولین پیگیر اعتبار برای تکمیل آن هستند.خبر