خبر نظر نایب رئیس کمیسیون عمران درباره خرید هواپیمای دست دوم

خبر نظر نایب رئیس کمیسیون عمران درباره خرید هواپیمای دست دوم

۱۰۰ خبر نظر نایب رئیس کمیسیون عمران درباره خرید هواپیمای دست دوم

خبر خانه ملت نوشت: نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اظهارات وزیر راه درباره خرید هواپیمای دست دوم گفت: هواپیماهای دست دوم قابل اطمینان نیستند.

خانه ملت نوشت: نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اظهارات وزیر راه درباره خرید هواپیمای دست دوم گفت: هواپیماهای دست دوم قابل اطمینان نیستند. خبر

خانه ملت نوشت: نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اظهارات وزیر راه درباره خرید هواپیمای دست دوم گفت: هواپیماهای دست دوم قابل اطمینان نیستند. خبر ۱۰۰

خانه ملت نوشت: نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اظهارات وزیر راه درباره خرید هواپیمای دست دوم گفت: هواپیماهای دست دوم قابل اطمینان نیستند.100 خبر

خبرخانه ملت نوشت: نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اظهارات وزیر راه درباره خرید هواپیمای دست دوم گفت: هواپیماهای دست دوم قابل اطمینان نیستند.

خانه ملت نوشت: نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اظهارات وزیر راه درباره خرید هواپیمای دست دوم گفت: هواپیماهای دست دوم قابل اطمینان نیستند.خبر