خبر عرضه مرغ گرم 11هزار و 500 تومانی تا پایان نوروز

خبر عرضه مرغ گرم 11هزار و 500 تومانی تا پایان نوروز

۱۰۰ خبر عرضه مرغ گرم 11هزار و 500 تومانی تا پایان نوروز

خبر وی خبر توقف توزیع گوشت وارد شده از کشور برزیل را نادرست خواند و تاکید: توزیع این گوشت ها متوقف نشده بلکه روند توزیع آن برای گروه های هدف شده است.

وی خبر توقف توزیع گوشت وارد شده از کشور برزیل را نادرست خواند و تاکید: توزیع این گوشت ها متوقف نشده بلکه روند توزیع آن برای گروه های هدف شده است. خبر

وی خبر توقف توزیع گوشت وارد شده از کشور برزیل را نادرست خواند و تاکید: توزیع این گوشت ها متوقف نشده بلکه روند توزیع آن برای گروه های هدف شده است. خبر ۱۰۰

وی خبر توقف توزیع گوشت وارد شده از کشور برزیل را نادرست خواند و تاکید: توزیع این گوشت ها متوقف نشده بلکه روند توزیع آن برای گروه های هدف شده است.100 خبر

خبروی خبر توقف توزیع گوشت وارد شده از کشور برزیل را نادرست خواند و تاکید: توزیع این گوشت ها متوقف نشده بلکه روند توزیع آن برای گروه های هدف شده است.

وی خبر توقف توزیع گوشت وارد شده از کشور برزیل را نادرست خواند و تاکید: توزیع این گوشت ها متوقف نشده بلکه روند توزیع آن برای گروه های هدف شده است.خبر