خبر روند افزایش قیمت گوشت متوقف می‌شود؟

خبر روند افزایش قیمت گوشت متوقف می‌شود؟

۱۰۰ خبر روند افزایش قیمت گوشت متوقف می‌شود؟

خبر مرغ و گوشت در زمره اقلامی قرار گرفته که برای واردات آن ارز دولتی تعلق می‌گیرد ولی درصد رشد قیمت آن حتی از کالاهای لوکس که ارز آزاد دریافت می‌کنند نیز بیشتر شده است. چرا بازار به این شکل تغییر کرده و نمایندگان مجلس برای مدیریت این بحران اقتصادی چه می‌کنند؟ این گزارش را در همین زمینه می‌بینید.

مرغ و گوشت در زمره اقلامی قرار گرفته که برای واردات آن ارز دولتی تعلق می‌گیرد ولی درصد رشد قیمت آن حتی از کالاهای لوکس که ارز آزاد دریافت می‌کنند نیز بیشتر شده است. چرا بازار به این شکل تغییر کرده و نمایندگان مجلس برای مدیریت این بحران اقتصادی چه می‌کنند؟ این گزارش را در همین زمینه می‌بینید. خبر

مرغ و گوشت در زمره اقلامی قرار گرفته که برای واردات آن ارز دولتی تعلق می‌گیرد ولی درصد رشد قیمت آن حتی از کالاهای لوکس که ارز آزاد دریافت می‌کنند نیز بیشتر شده است. چرا بازار به این شکل تغییر کرده و نمایندگان مجلس برای مدیریت این بحران اقتصادی چه می‌کنند؟ این گزارش را در همین زمینه می‌بینید. خبر ۱۰۰

مرغ و گوشت در زمره اقلامی قرار گرفته که برای واردات آن ارز دولتی تعلق می‌گیرد ولی درصد رشد قیمت آن حتی از کالاهای لوکس که ارز آزاد دریافت می‌کنند نیز بیشتر شده است. چرا بازار به این شکل تغییر کرده و نمایندگان مجلس برای مدیریت این بحران اقتصادی چه می‌کنند؟ این گزارش را در همین زمینه می‌بینید.100 خبر

خبرمرغ و گوشت در زمره اقلامی قرار گرفته که برای واردات آن ارز دولتی تعلق می‌گیرد ولی درصد رشد قیمت آن حتی از کالاهای لوکس که ارز آزاد دریافت می‌کنند نیز بیشتر شده است. چرا بازار به این شکل تغییر کرده و نمایندگان مجلس برای مدیریت این بحران اقتصادی چه می‌کنند؟ این گزارش را در همین زمینه می‌بینید.

مرغ و گوشت در زمره اقلامی قرار گرفته که برای واردات آن ارز دولتی تعلق می‌گیرد ولی درصد رشد قیمت آن حتی از کالاهای لوکس که ارز آزاد دریافت می‌کنند نیز بیشتر شده است. چرا بازار به این شکل تغییر کرده و نمایندگان مجلس برای مدیریت این بحران اقتصادی چه می‌کنند؟ این گزارش را در همین زمینه می‌بینید.خبر