خبر برنامه کاهش نرخ بیکاری در سال ۹۷ ناکام ماند

خبر برنامه کاهش نرخ بیکاری در سال ۹۷ ناکام ماند

۱۰۰ خبر برنامه کاهش نرخ بیکاری در سال ۹۷ ناکام ماند

خبر <img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-500x333.jpg 500w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-537x360.jpg 537w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73.jpg 600w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- با وجود هدفگذاری کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه، این برنامه نیز مانند برنامه‌های توسعه‌ای در هدفگذاری کاهش نرخ بیکاری در دو سال نخست ناکام مانده است. در برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای پنج سال کشور هدفگذاری و تکالیفی نیز برای تحقق اهداف بر دوش دولت گذاشته می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که در [&#8230;]

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-500x333.jpg 500w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-537x360.jpg 537w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73.jpg 600w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- با وجود هدفگذاری کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه، این برنامه نیز مانند برنامه‌های توسعه‌ای در هدفگذاری کاهش نرخ بیکاری در دو سال نخست ناکام مانده است. در برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای پنج سال کشور هدفگذاری و تکالیفی نیز برای تحقق اهداف بر دوش دولت گذاشته می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که در [&#8230;] خبر

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-500x333.jpg 500w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-537x360.jpg 537w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73.jpg 600w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- با وجود هدفگذاری کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه، این برنامه نیز مانند برنامه‌های توسعه‌ای در هدفگذاری کاهش نرخ بیکاری در دو سال نخست ناکام مانده است. در برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای پنج سال کشور هدفگذاری و تکالیفی نیز برای تحقق اهداف بر دوش دولت گذاشته می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که در [&#8230;] خبر ۱۰۰

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-500x333.jpg 500w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-537x360.jpg 537w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73.jpg 600w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- با وجود هدفگذاری کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه، این برنامه نیز مانند برنامه‌های توسعه‌ای در هدفگذاری کاهش نرخ بیکاری در دو سال نخست ناکام مانده است. در برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای پنج سال کشور هدفگذاری و تکالیفی نیز برای تحقق اهداف بر دوش دولت گذاشته می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که در [&#8230;]100 خبر

خبر<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-500x333.jpg 500w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-537x360.jpg 537w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73.jpg 600w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- با وجود هدفگذاری کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه، این برنامه نیز مانند برنامه‌های توسعه‌ای در هدفگذاری کاهش نرخ بیکاری در دو سال نخست ناکام مانده است. در برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای پنج سال کشور هدفگذاری و تکالیفی نیز برای تحقق اهداف بر دوش دولت گذاشته می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که در [&#8230;]

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-500x333.jpg 500w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73-537x360.jpg 537w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/002-73.jpg 600w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- با وجود هدفگذاری کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه، این برنامه نیز مانند برنامه‌های توسعه‌ای در هدفگذاری کاهش نرخ بیکاری در دو سال نخست ناکام مانده است. در برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای پنج سال کشور هدفگذاری و تکالیفی نیز برای تحقق اهداف بر دوش دولت گذاشته می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که در [&#8230;]خبر