خبر اخلاق ورزشی؛ سکانس ریشه ای اعتراض به داور در فوتبال/ واکنش ها به بی اخلاقی های ورزشی بهمن ماه

خبر اخلاق ورزشی؛ سکانس ریشه ای اعتراض به داور در فوتبال/ واکنش ها به بی اخلاقی های ورزشی بهمن ماه

۱۰۰ خبر اخلاق ورزشی؛ سکانس ریشه ای اعتراض به داور در فوتبال/ واکنش ها به بی اخلاقی های ورزشی بهمن ماه

خبر <img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/اخلاق-ورزشی-8-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/اخلاق-ورزشی-8-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/اخلاق-ورزشی-8.jpg 276w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا ورزشی-اخلاق ورزشی این ماه را میتوان در یک سکانس ریشه ای فوتبال ایران جستجو کرد که همچنان ادامه پیدا کرده است. ریشه اعتراضات به داوری و مهندسی اشتباه برد در سکانس تاریخی فوتبال ایران در بازی با ژاپن،لحظه ای که ایران گل اول را خورد، بازیکنان به سمت داور اعتراض می کردند در حالی که خطایی رخ نداده بود [&#8230;]

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/اخلاق-ورزشی-8-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/اخلاق-ورزشی-8-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/اخلاق-ورزشی-8.jpg 276w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا ورزشی-اخلاق ورزشی این ماه را میتوان در یک سکانس ریشه ای فوتبال ایران جستجو کرد که همچنان ادامه پیدا کرده است. ریشه اعتراضات به داوری و مهندسی اشتباه برد در سکانس تاریخی فوتبال ایران در بازی با ژاپن،لحظه ای که ایران گل اول را خورد، بازیکنان به سمت داور اعتراض می کردند در حالی که خطایی رخ نداده بود [&#8230;] خبر

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/اخلاق-ورزشی-8-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/اخلاق-ورزشی-8-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/اخلاق-ورزشی-8.jpg 276w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا ورزشی-اخلاق ورزشی این ماه را میتوان در یک سکانس ریشه ای فوتبال ایران جستجو کرد که همچنان ادامه پیدا کرده است. ریشه اعتراضات به داوری و مهندسی اشتباه برد در سکانس تاریخی فوتبال ایران در بازی با ژاپن،لحظه ای که ایران گل اول را خورد، بازیکنان به سمت داور اعتراض می کردند در حالی که خطایی رخ نداده بود [&#8230;] خبر ۱۰۰

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/اخلاق-ورزشی-8-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/اخلاق-ورزشی-8-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/اخلاق-ورزشی-8.jpg 276w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا ورزشی-اخلاق ورزشی این ماه را میتوان در یک سکانس ریشه ای فوتبال ایران جستجو کرد که همچنان ادامه پیدا کرده است. ریشه اعتراضات به داوری و مهندسی اشتباه برد در سکانس تاریخی فوتبال ایران در بازی با ژاپن،لحظه ای که ایران گل اول را خورد، بازیکنان به سمت داور اعتراض می کردند در حالی که خطایی رخ نداده بود [&#8230;]100 خبر

خبر<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/اخلاق-ورزشی-8-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/اخلاق-ورزشی-8-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/اخلاق-ورزشی-8.jpg 276w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا ورزشی-اخلاق ورزشی این ماه را میتوان در یک سکانس ریشه ای فوتبال ایران جستجو کرد که همچنان ادامه پیدا کرده است. ریشه اعتراضات به داوری و مهندسی اشتباه برد در سکانس تاریخی فوتبال ایران در بازی با ژاپن،لحظه ای که ایران گل اول را خورد، بازیکنان به سمت داور اعتراض می کردند در حالی که خطایی رخ نداده بود [&#8230;]

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/اخلاق-ورزشی-8-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/اخلاق-ورزشی-8-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/اخلاق-ورزشی-8.jpg 276w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا ورزشی-اخلاق ورزشی این ماه را میتوان در یک سکانس ریشه ای فوتبال ایران جستجو کرد که همچنان ادامه پیدا کرده است. ریشه اعتراضات به داوری و مهندسی اشتباه برد در سکانس تاریخی فوتبال ایران در بازی با ژاپن،لحظه ای که ایران گل اول را خورد، بازیکنان به سمت داور اعتراض می کردند در حالی که خطایی رخ نداده بود [&#8230;]خبر