خبر ترافیک عرضه‌های عمده بانک‌ها در آخرین روزهای کاری امسال

خبر ترافیک عرضه‌های عمده بانک‌ها در آخرین روزهای کاری امسال

۱۰۰ خبر ترافیک عرضه‌های عمده بانک‌ها در آخرین روزهای کاری امسال

خبر در آخرین روز کاری امسال دو بانک سپه و صنعت و معدن بنا دارند بلوک کنترلی سهام شرکت‌های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری آتیه دماوند را روانه میز فروش بازار اول و دوم بورس تهران کنند.

در آخرین روز کاری امسال دو بانک سپه و صنعت و معدن بنا دارند بلوک کنترلی سهام شرکت‌های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری آتیه دماوند را روانه میز فروش بازار اول و دوم بورس تهران کنند. خبر

در آخرین روز کاری امسال دو بانک سپه و صنعت و معدن بنا دارند بلوک کنترلی سهام شرکت‌های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری آتیه دماوند را روانه میز فروش بازار اول و دوم بورس تهران کنند. خبر ۱۰۰

در آخرین روز کاری امسال دو بانک سپه و صنعت و معدن بنا دارند بلوک کنترلی سهام شرکت‌های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری آتیه دماوند را روانه میز فروش بازار اول و دوم بورس تهران کنند.100 خبر

خبردر آخرین روز کاری امسال دو بانک سپه و صنعت و معدن بنا دارند بلوک کنترلی سهام شرکت‌های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری آتیه دماوند را روانه میز فروش بازار اول و دوم بورس تهران کنند.

در آخرین روز کاری امسال دو بانک سپه و صنعت و معدن بنا دارند بلوک کنترلی سهام شرکت‌های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری آتیه دماوند را روانه میز فروش بازار اول و دوم بورس تهران کنند.خبر