خبر عذرخواهی مشاور پیشین ترامپ از قاضی آمریکایی

خبر عذرخواهی مشاور پیشین ترامپ از قاضی آمریکایی

۱۰۰ خبر عذرخواهی مشاور پیشین ترامپ از قاضی آمریکایی

خبر راجر استون مشاور پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از انتشار پست اینستاگرامی علیه یک قاضی آمریکایی ابراز ندامت کرد.

راجر استون مشاور پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از انتشار پست اینستاگرامی علیه یک قاضی آمریکایی ابراز ندامت کرد. خبر

راجر استون مشاور پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از انتشار پست اینستاگرامی علیه یک قاضی آمریکایی ابراز ندامت کرد. خبر ۱۰۰

راجر استون مشاور پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از انتشار پست اینستاگرامی علیه یک قاضی آمریکایی ابراز ندامت کرد.100 خبر

خبرراجر استون مشاور پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از انتشار پست اینستاگرامی علیه یک قاضی آمریکایی ابراز ندامت کرد.

راجر استون مشاور پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از انتشار پست اینستاگرامی علیه یک قاضی آمریکایی ابراز ندامت کرد.خبر