خبر محمودزاده : حقوق و مزایای کارکنان وزارت کشاورزی یک سوم کمتر از سایر دستگاه‌ها است

خبر محمودزاده : حقوق و مزایای کارکنان وزارت کشاورزی یک سوم کمتر از سایر دستگاه‌ها است

۱۰۰ خبر محمودزاده : حقوق و مزایای کارکنان وزارت کشاورزی یک سوم کمتر از سایر دستگاه‌ها است

خبر <img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/001-332-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />شفقنا- یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید کاملا جدی این موضوع را پیگیری کند، هرچند که نمایندگان مجلس هم به رئیس‌جمهور و وزیر کشاورزی تذکر داده‌اند اما اگر وزیر نمی‌تواند این بحث را به سرانجام برساند می‌تواند از کمیسیون کشاورزی مجلس هم کمک بگیرد. جلال محمودزاده درباره وضعیت نظام پرداخت‌های کشور در وزارت جهاد کشاورزی [&#8230;]

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/001-332-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />شفقنا- یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید کاملا جدی این موضوع را پیگیری کند، هرچند که نمایندگان مجلس هم به رئیس‌جمهور و وزیر کشاورزی تذکر داده‌اند اما اگر وزیر نمی‌تواند این بحث را به سرانجام برساند می‌تواند از کمیسیون کشاورزی مجلس هم کمک بگیرد. جلال محمودزاده درباره وضعیت نظام پرداخت‌های کشور در وزارت جهاد کشاورزی [&#8230;] خبر

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/001-332-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />شفقنا- یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید کاملا جدی این موضوع را پیگیری کند، هرچند که نمایندگان مجلس هم به رئیس‌جمهور و وزیر کشاورزی تذکر داده‌اند اما اگر وزیر نمی‌تواند این بحث را به سرانجام برساند می‌تواند از کمیسیون کشاورزی مجلس هم کمک بگیرد. جلال محمودزاده درباره وضعیت نظام پرداخت‌های کشور در وزارت جهاد کشاورزی [&#8230;] خبر ۱۰۰

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/001-332-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />شفقنا- یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید کاملا جدی این موضوع را پیگیری کند، هرچند که نمایندگان مجلس هم به رئیس‌جمهور و وزیر کشاورزی تذکر داده‌اند اما اگر وزیر نمی‌تواند این بحث را به سرانجام برساند می‌تواند از کمیسیون کشاورزی مجلس هم کمک بگیرد. جلال محمودزاده درباره وضعیت نظام پرداخت‌های کشور در وزارت جهاد کشاورزی [&#8230;]100 خبر

خبر<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/001-332-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />شفقنا- یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید کاملا جدی این موضوع را پیگیری کند، هرچند که نمایندگان مجلس هم به رئیس‌جمهور و وزیر کشاورزی تذکر داده‌اند اما اگر وزیر نمی‌تواند این بحث را به سرانجام برساند می‌تواند از کمیسیون کشاورزی مجلس هم کمک بگیرد. جلال محمودزاده درباره وضعیت نظام پرداخت‌های کشور در وزارت جهاد کشاورزی [&#8230;]

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/001-332-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />شفقنا- یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید کاملا جدی این موضوع را پیگیری کند، هرچند که نمایندگان مجلس هم به رئیس‌جمهور و وزیر کشاورزی تذکر داده‌اند اما اگر وزیر نمی‌تواند این بحث را به سرانجام برساند می‌تواند از کمیسیون کشاورزی مجلس هم کمک بگیرد. جلال محمودزاده درباره وضعیت نظام پرداخت‌های کشور در وزارت جهاد کشاورزی [&#8230;]خبر