خبر فدراسیون فوتبال: شاید خانواده‌ها نوروز 98 به ورزشگاه بیایند

خبر فدراسیون فوتبال: شاید خانواده‌ها نوروز 98 به ورزشگاه بیایند

۱۰۰ خبر فدراسیون فوتبال: شاید خانواده‌ها نوروز 98 به ورزشگاه بیایند

خبر قرار است در این طرح در میادین اصلی شهر اتوبوس هایی مستقر شده و خانواده پس از ثبت نام و استقرار در اتوبوس، بلیت مسابقه و غذا را دریافت کنند و با حضور در ورزشگاه آزادی به تماشای بازی فوتبال بنشینند.

قرار است در این طرح در میادین اصلی شهر اتوبوس هایی مستقر شده و خانواده پس از ثبت نام و استقرار در اتوبوس، بلیت مسابقه و غذا را دریافت کنند و با حضور در ورزشگاه آزادی به تماشای بازی فوتبال بنشینند. خبر

قرار است در این طرح در میادین اصلی شهر اتوبوس هایی مستقر شده و خانواده پس از ثبت نام و استقرار در اتوبوس، بلیت مسابقه و غذا را دریافت کنند و با حضور در ورزشگاه آزادی به تماشای بازی فوتبال بنشینند. خبر ۱۰۰

قرار است در این طرح در میادین اصلی شهر اتوبوس هایی مستقر شده و خانواده پس از ثبت نام و استقرار در اتوبوس، بلیت مسابقه و غذا را دریافت کنند و با حضور در ورزشگاه آزادی به تماشای بازی فوتبال بنشینند.100 خبر

خبرقرار است در این طرح در میادین اصلی شهر اتوبوس هایی مستقر شده و خانواده پس از ثبت نام و استقرار در اتوبوس، بلیت مسابقه و غذا را دریافت کنند و با حضور در ورزشگاه آزادی به تماشای بازی فوتبال بنشینند.

قرار است در این طرح در میادین اصلی شهر اتوبوس هایی مستقر شده و خانواده پس از ثبت نام و استقرار در اتوبوس، بلیت مسابقه و غذا را دریافت کنند و با حضور در ورزشگاه آزادی به تماشای بازی فوتبال بنشینند.خبر