خبر توصیه برهم صالح به گروه‌های سیاسی عراق

خبر توصیه برهم صالح به گروه‌های سیاسی عراق

۱۰۰ خبر توصیه برهم صالح به گروه‌های سیاسی عراق

خبر رئیس جمهوری عراق بر ضرورت پشت سر گذاشتن اختلافات سیاسی میان طرف های ملی و در پیش گرفتن گفت‌وگو و تفاهم برای تحقق ثبات در این کشور تاکید کرد.

رئیس جمهوری عراق بر ضرورت پشت سر گذاشتن اختلافات سیاسی میان طرف های ملی و در پیش گرفتن گفت‌وگو و تفاهم برای تحقق ثبات در این کشور تاکید کرد. خبر

رئیس جمهوری عراق بر ضرورت پشت سر گذاشتن اختلافات سیاسی میان طرف های ملی و در پیش گرفتن گفت‌وگو و تفاهم برای تحقق ثبات در این کشور تاکید کرد. خبر ۱۰۰

رئیس جمهوری عراق بر ضرورت پشت سر گذاشتن اختلافات سیاسی میان طرف های ملی و در پیش گرفتن گفت‌وگو و تفاهم برای تحقق ثبات در این کشور تاکید کرد.100 خبر

خبررئیس جمهوری عراق بر ضرورت پشت سر گذاشتن اختلافات سیاسی میان طرف های ملی و در پیش گرفتن گفت‌وگو و تفاهم برای تحقق ثبات در این کشور تاکید کرد.

رئیس جمهوری عراق بر ضرورت پشت سر گذاشتن اختلافات سیاسی میان طرف های ملی و در پیش گرفتن گفت‌وگو و تفاهم برای تحقق ثبات در این کشور تاکید کرد.خبر