خبر یک هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای تجهیز فضاهای آموزشی منتشر می شود

خبر یک هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای تجهیز فضاهای آموزشی منتشر می شود

۱۰۰ خبر یک هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای تجهیز فضاهای آموزشی منتشر می شود

خبر <img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/40705-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/40705-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/40705-511x340.jpg 511w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مجاز به انتشار یک هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای تجهیز فضاهای آموزشی کردند. به گزارش خبرنگار شفقنا نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۳۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی یک تبصره ۵ ماده واحده [&#8230;]

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/40705-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/40705-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/40705-511x340.jpg 511w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مجاز به انتشار یک هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای تجهیز فضاهای آموزشی کردند. به گزارش خبرنگار شفقنا نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۳۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی یک تبصره ۵ ماده واحده [&#8230;] خبر

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/40705-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/40705-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/40705-511x340.jpg 511w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مجاز به انتشار یک هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای تجهیز فضاهای آموزشی کردند. به گزارش خبرنگار شفقنا نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۳۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی یک تبصره ۵ ماده واحده [&#8230;] خبر ۱۰۰

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/40705-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/40705-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/40705-511x340.jpg 511w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مجاز به انتشار یک هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای تجهیز فضاهای آموزشی کردند. به گزارش خبرنگار شفقنا نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۳۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی یک تبصره ۵ ماده واحده [&#8230;]100 خبر

خبر<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/40705-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/40705-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/40705-511x340.jpg 511w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مجاز به انتشار یک هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای تجهیز فضاهای آموزشی کردند. به گزارش خبرنگار شفقنا نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۳۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی یک تبصره ۵ ماده واحده [&#8230;]

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/40705-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/40705-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/40705-511x340.jpg 511w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مجاز به انتشار یک هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای تجهیز فضاهای آموزشی کردند. به گزارش خبرنگار شفقنا نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۳۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی یک تبصره ۵ ماده واحده [&#8230;]خبر