خبر بیش از ۲۲ هزار زندانی مشمول عفو تاکنون آزاد شده‌اند

خبر بیش از ۲۲ هزار زندانی مشمول عفو تاکنون آزاد شده‌اند

۱۰۰ خبر بیش از ۲۲ هزار زندانی مشمول عفو تاکنون آزاد شده‌اند

خبر رئیس سازمان زندان ها از عفو بیش از ۳۶۰۰۰نفر و آزادی ۲۲۰۰۰ نفر از زندانیان کشور خبر داد.

رئیس سازمان زندان ها از عفو بیش از ۳۶۰۰۰نفر و آزادی ۲۲۰۰۰ نفر از زندانیان کشور خبر داد. خبر

رئیس سازمان زندان ها از عفو بیش از ۳۶۰۰۰نفر و آزادی ۲۲۰۰۰ نفر از زندانیان کشور خبر داد. خبر ۱۰۰

رئیس سازمان زندان ها از عفو بیش از ۳۶۰۰۰نفر و آزادی ۲۲۰۰۰ نفر از زندانیان کشور خبر داد.100 خبر

خبررئیس سازمان زندان ها از عفو بیش از ۳۶۰۰۰نفر و آزادی ۲۲۰۰۰ نفر از زندانیان کشور خبر داد.

رئیس سازمان زندان ها از عفو بیش از ۳۶۰۰۰نفر و آزادی ۲۲۰۰۰ نفر از زندانیان کشور خبر داد.خبر