خبر یک رها در خانه امن، هزاران رها در بند ازدواج‌های خلاف حقوق کودک و ضرورت تغییر قانون

خبر یک رها در خانه امن، هزاران رها در بند ازدواج‌های خلاف حقوق کودک و ضرورت تغییر قانون

۱۰۰ خبر یک رها در خانه امن، هزاران رها در بند ازدواج‌های خلاف حقوق کودک و ضرورت تغییر قانون

خبر <p>انتشار خبر ازدواج دختر ۱۱ ساله ایلامی با مردی که چهار برابر او سن داشت و هفتمین فرزندش دو سال از این دختر بزرگتر بود، بار دیگر اعتراض افکار عمومی را نسبت به حمایت قانون از ازدواج کودکان به همراه داشت. &#160; هرچند این کودک به دلیل این که ازدواجش بدون دریافت اجازه دادگاه پیشبینی [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6661">یک رها در خانه امن، هزاران رها در بند ازدواج‌های خلاف حقوق کودک و ضرورت تغییر قانون</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>

<p>انتشار خبر ازدواج دختر ۱۱ ساله ایلامی با مردی که چهار برابر او سن داشت و هفتمین فرزندش دو سال از این دختر بزرگتر بود، بار دیگر اعتراض افکار عمومی را نسبت به حمایت قانون از ازدواج کودکان به همراه داشت. &#160; هرچند این کودک به دلیل این که ازدواجش بدون دریافت اجازه دادگاه پیشبینی [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6661">یک رها در خانه امن، هزاران رها در بند ازدواج‌های خلاف حقوق کودک و ضرورت تغییر قانون</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p> خبر

<p>انتشار خبر ازدواج دختر ۱۱ ساله ایلامی با مردی که چهار برابر او سن داشت و هفتمین فرزندش دو سال از این دختر بزرگتر بود، بار دیگر اعتراض افکار عمومی را نسبت به حمایت قانون از ازدواج کودکان به همراه داشت. &#160; هرچند این کودک به دلیل این که ازدواجش بدون دریافت اجازه دادگاه پیشبینی [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6661">یک رها در خانه امن، هزاران رها در بند ازدواج‌های خلاف حقوق کودک و ضرورت تغییر قانون</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p> خبر ۱۰۰

<p>انتشار خبر ازدواج دختر ۱۱ ساله ایلامی با مردی که چهار برابر او سن داشت و هفتمین فرزندش دو سال از این دختر بزرگتر بود، بار دیگر اعتراض افکار عمومی را نسبت به حمایت قانون از ازدواج کودکان به همراه داشت. &#160; هرچند این کودک به دلیل این که ازدواجش بدون دریافت اجازه دادگاه پیشبینی [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6661">یک رها در خانه امن، هزاران رها در بند ازدواج‌های خلاف حقوق کودک و ضرورت تغییر قانون</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>100 خبر

خبر<p>انتشار خبر ازدواج دختر ۱۱ ساله ایلامی با مردی که چهار برابر او سن داشت و هفتمین فرزندش دو سال از این دختر بزرگتر بود، بار دیگر اعتراض افکار عمومی را نسبت به حمایت قانون از ازدواج کودکان به همراه داشت. &#160; هرچند این کودک به دلیل این که ازدواجش بدون دریافت اجازه دادگاه پیشبینی [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6661">یک رها در خانه امن، هزاران رها در بند ازدواج‌های خلاف حقوق کودک و ضرورت تغییر قانون</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>

<p>انتشار خبر ازدواج دختر ۱۱ ساله ایلامی با مردی که چهار برابر او سن داشت و هفتمین فرزندش دو سال از این دختر بزرگتر بود، بار دیگر اعتراض افکار عمومی را نسبت به حمایت قانون از ازدواج کودکان به همراه داشت. &#160; هرچند این کودک به دلیل این که ازدواجش بدون دریافت اجازه دادگاه پیشبینی [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6661">یک رها در خانه امن، هزاران رها در بند ازدواج‌های خلاف حقوق کودک و ضرورت تغییر قانون</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>خبر